WK綜合論壇, WK综合论坛

查看:203 回復:4 發表於 4 天前
本主題由 212love 於 前天 15:53 解除高亮
累計簽到:2133 天
連續簽到:1 天
發表於 6 天前 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒

未懷孕/堕胎 Unpregnant, 2020.[MKV / 10.54G] 2160p [複製鏈接]

影視分享
分類: 電影
題材: 劇情 喜劇 
地區: 美國 
語言: 英语 
格式: MKV 
年份: 2020
資源: BT资源
1.png 5 Q: J' Y8 f" h/ {$ O) H; z

0 l) `- \6 b( X; ^" j◎译 名 未怀孕/堕胎
1 {4 ?3 r- p: J' \7 @$ @◎片 名 Unpregnant  x3 x) l1 V( x$ ?7 r8 j
◎年 代 2020
  w5 \" p; ^4 z1 v' A! p◎产 地 美国
( d5 n5 _5 t9 J# ?2 }◎类 别 剧情 / 喜剧
2 A! k6 Z) Q+ h- C" a  U◎语 言 英语
- s0 `6 B& P  ?# Q2 a6 l0 Y0 G6 {◎上映日期 2020-09-10(美国网络)
0 e$ z/ T" G3 {! o! K$ U◎豆瓣评分 6.8/10 from 1496 users5 g, G4 e$ \5 S% q
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/34440481/
6 I. A# L8 _* n" i◎片 长 103分钟
$ z+ l3 z+ b$ r3 E8 r9 o2 N7 S◎导 演 蕾琪儿·戈登堡 Rachel Goldenberg6 y* ~7 C5 u$ S# ~; N
◎编 剧 詹妮·亨德里克斯 Jenni Hendriks / 蕾琪儿·戈登堡 Rachel Goldenberg / 比尔·帕克 Bill Parker / 詹尼弗·凯廷·罗宾逊 Jennifer Kaytin Robinson / 泰德·卡普兰 Ted Caplan / Ted Caplan Ted Caplan/ ~0 L; q# h: U) r/ C
◎主 演 海莉·露·理查森 Haley Lu Richardson) W1 i% W) X8 S4 `9 [7 `
   芭比·费雷拉 Barbie Ferreira
5 ]6 m8 e) V$ O) o6 i) I   吉安卡罗·埃斯波西托 Giancarlo Esposito
. I/ P4 b+ _* l1 t/ a   亚历克斯·马克尼科尔 Alex MacNicoll2 j4 U* J! x9 x" E0 m3 @
   布瑞金·梅耶 Breckin Meyer0 @) I! N7 W4 x
   舒格·林·彼尔德 Sugar Lyn Beard
, P; ~* T, ~* g   丹尼·洛夫 Denny Love- f- M6 b, C; C
   玛丽·麦克科马克 Mary McCormack
* @. A& |% f( k; R7 j; m& i   贝蒂·胡 Betty Who
6 x0 Q: |& E7 l0 A) {: j% r# q% h$ \   杰瑞尔·普雷斯科特 Jeryl Prescott
- n+ m+ b1 x6 y1 C8 B   雷蒙娜·杨 Ramona Young
& n8 L) ^* ?4 b; p# o   卡拉·罗伊斯特 Kara Royster
  c) u" E; ^! x   梅格·史密斯 Meg Smith4 i+ ~! {; R9 F0 y, _
   莎朗·安妮·亨德森 Sharon Anne Henderson
. f9 e+ m6 o  s7 w8 ?" `   马科斯·德席尔瓦斯 Marcos De Silvas
- ~7 ?! d5 C' e4 r3 @   戴安娜·维利加斯 Diane Villegas
9 ]$ |5 [! L' ?% S0 Z   玛丽·瓦根曼 Marie Wagenman. M) D- O! m# O
- `% {" _" A. f! y. A
◎标 签 青春 | 喜剧 | 美国 | 公路 | 成长 | 2020 | 友情 | 剧情
, r3 e9 [1 v" E7 F
  @' V* Y3 u. [7 f# {3 t0 n◎简 介
" ~, |% _  ~/ Q# F; c0 E
7 f! l% G0 g1 _! m 女孩Veronica(理查森)发现自己怀孕了,她只能和有车的“前”好友Bailey(Ferreira)一起上路,寻求合法堕胎:Veronica的男友很窝囊,她自己也不想这么年轻就当妈妈,不然会影响她的常春藤大学梦。而她所在的美国密苏里州规定未成年人必须有父母同意才能堕胎,她的父母并不同意。Veronica决定旅行900英里,去新墨西哥州堕胎后回家。
0 z) x6 e4 M3 D4 |( I( i 
* o; v( X( f1 `: | Veronica是个沉迷于ins、成绩优秀、雄心勃勃的好学生,而Bailey是个孤独、毒舌的酷儿,对Veronica的新朋友们忍耐度为零。这样两个人怀着这样的目标一起上路,途中行差踏错,既有动情之处,又有幽默。
! }4 d+ O/ g/ F: n( Y+ X2 AVideo
) R0 F& S) \5 v$ J! I/ t* q& {- A  _ID : 1: ?# c/ w7 S0 t# g/ |' }5 A0 q7 z
Format : HEVC  o9 l+ ]' x1 I3 c% Z- W" A
Format/Info : High Efficiency Video Coding
& r# h1 c8 U/ L# I; ~$ c3 ^0 ~Format profile : Main [email protected]@High- J7 ~8 A. T# f
HDR format : SMPTE ST 2086, HDR10 compatible
% y' h( }( `: W( m& ]Codec ID : V_MPEGH/ISO/HEVC
" T" ^- L- P/ e: J3 p! hDuration : 1 h 43 min1 h  Q5 q2 B& S5 T4 d
Bit rate : 14.2 Mb/s
# O4 Z1 _4 x6 [. lWidth : 3 840 pixels* }( g9 Z% k2 u: [
Height : 1 608 pixels4 z" M4 t% W3 |4 L9 A6 N
Display aspect ratio : 2.40:19 X6 ?( b1 A: I7 _6 k- j
Frame rate mode : Constant3 U+ q7 U2 E) I; M8 i$ y
Frame rate : 23.976 (24000/1001/189150) FPS
/ a$ n' N+ o) H6 eColor space : YUV
, k7 Q. ^& H, |4 |+ WChroma subsampling : 4:2:0 (Type 2)$ K2 o8 J8 t3 Y0 ]9 |" c
Bit depth : 10 bits
5 Q& L6 ]7 q5 B2 e: b/ WBits/(Pixel*Frame) : 0.096
9 d2 a5 ~) U& h6 u$ e" k( dStream size : 10.3 GiB (97%)* o3 y8 s/ \+ w2 F" ^2 E
Language : English( T2 r/ g: y9 j0 O0 z. s# x
Default : Yes: P5 ?( F( y2 i# h" A
Forced : No" Z; V; n  h# n7 `
Color range : Limited8 M8 K- x, p3 m8 F3 H0 L
Color primaries : BT.2020  e6 ?: l: I2 n! h) i" @
Transfer characteristics : PQ* k) ], n0 K5 J% W! j. r
Matrix coefficients : BT.2020 non-constant
, @9 p4 ~5 F+ p: E0 RMastering display color primaries : BT.2020
# h& g: ~% m2 H. z! EMastering display luminance : min: 0.0050 cd/m2, max: 1000 cd/m2* {$ f  u* h. ~, [: K6 W$ {
Maximum Content Light Level : 978 cd/m2- U8 m; c: y. Q0 B1 v
Maximum Frame-Average Light Level : 155 cd/m2
+ ]/ Y' T1 C, B) t7 n6 M' b2 l0 I8 [& O$ r5 }
Audio6 K  Q( V6 }  t+ `
ID : 2
8 ~: F2 X  `1 X/ V- oFormat : AC-3
% ]: e- `& o8 Q$ C" B  pFormat/Info : Audio Coding 3; O: S  |- E* d% h' c) y
Commercial name : Dolby Digital
# K- F" M8 |/ ?9 sCodec ID : A_AC3
. o2 d" G. w2 @0 i/ S' DDuration : 1 h 43 min: Y1 [+ E3 z1 }0 t" \  f
Bit rate mode : Constant
; v9 D8 Z2 R$ S! g6 E% g# BBit rate : 384 kb/s$ W) O+ ]8 j, X: c* O
Channel(s) : 6 channels
" X* N+ P1 N: N$ Z0 ZChannel layout : L R C LFE Ls Rs3 s2 \8 V. @, k0 J3 H
Sampling rate : 48.0 kHz4 b* ]: b& O$ \/ S4 J8 [" T
Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)5 T( I- S. `, ?! m
Compression mode : Lossy- j% f* `. f0 N
Stream size : 285 MiB (3%); \" r( b0 Z. X* ~5 R1 B
Language : English* i3 |  b, {# ~0 [0 L) V- Z
Service kind : Complete Main- ^' V9 l: G. _' a8 ?
Default : Yes3 q/ n! s% m6 o1 k
Forced : No" d" {0 \8 L2 c2 L

" y1 K' b9 C. c3 Z6 SText/ [' F0 W1 y; O& D- Z
ID : 3
6 i  H. ?, O8 a6 a0 HFormat : UTF-81 {( ]# B4 l6 d7 a: X$ m
Codec ID : S_TEXT/UTF8
" ]0 |; ~: \$ x' ?3 J  _- x3 UCodec ID/Info : UTF-8 Plain Text$ S! d2 @8 P/ s' _! a
Duration : 1 h 39 min2 E* C" C/ A1 x: E
Bit rate : 78 b/s
& T. y. {/ u1 j3 }. a8 E" q+ k" KCount of elements : 1677
+ D0 N7 l& p8 r/ e0 t$ \Stream size : 56.7 KiB (0%)
  ]# X5 t; E" k; Y( ETitle : (SDH)1 {; J0 B  Y' I, W6 U; r, v
Language : English9 M1 L- p4 ]# W5 \( x
Default : No- G& W- A- y& s, W' }
Forced : No

) x5 k0 }% \' ?2 }9 s# p2 H2 z2 e2 [) D2 n: w

未懷孕. MKV.torrent

13.81 KB, 下載次數: 7

累計簽到:66 天
連續簽到:66 天
發表於 5 天前 | 顯示全部樓層
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒
兩個人懷著這樣的目標一起上路,途中行差踏錯,既有動情之處,又有幽默。感謝樓主精采分享。
累計簽到:266 天
連續簽到:1 天
發表於 5 天前 | 顯示全部樓層
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒
感謝樓主精采分享
累計簽到:248 天
連續簽到:1 天
發表於 4 天前 | 顯示全部樓層
感謝大大的辛勞分享!我會繼續在WK關注大大的文章!
累計簽到:248 天
連續簽到:1 天
發表於 4 天前 | 顯示全部樓層
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒
感謝大大的辛勞分享!我會繼續在WK關注大大的文章!

回復樓主 親!! 現在是淩晨!妳失眠啦?餓啦?通宵加班?還是想WK啦?

 分享同時學會感恩,一句感謝的話語,就是最大的支持!  歡迎交流討論
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即注册

本版積分規則

c重要聲明:本論壇是以即時上載言論的方式運作,WK論壇對所有言論的真實性、立場及版權等,不負任何法律責任。而一切言論只代表發佈者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶務必自行判斷內容之真實性。 由於本論壇受到「即時上載言論」運作方式所規限,故不能完全監察所有言論,若讀者及用戶發現有內容出現「真實性、立場及版權」等問題,請聯絡我們:[email protected]論壇有權刪除任何言論(刪除前或不會作事先警告及通知)| SiteMap[網站地圖]

發表新帖 返回頂部