WK綜合論壇, WK综合论坛

查看:98 回復:0 發表於 2021-1-7 10:23:24
本主題由 212love 於 5 天前 刪除回復
累計簽到:2124 天
連續簽到:1 天
發表於 2021-1-7 10:23:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒

結束開始 Endings.Beginnings., 2019.[MKV / 4.64G] [複製鏈接]

影視分享
分類: 電影
題材: 劇情 
地區: 美國 韓國 
語言: 英语 
格式: MKV 
年份: 2019
資源: BT资源
1.jpg 2 A) m7 c/ s4 f4 \
" X+ A4 X/ G+ P: E1 o+ H
◎译 名 结束,开始/No No No, Yes/不不不,好的/爱情,是开始还是结束(台)
1 ]/ U& b& r3 |2 p◎片 名 Endings, Beginnings7 ^, d, W$ w0 M$ Y9 ]9 d( u9 O
◎年 代 20193 _- j5 F2 R2 o. i
◎产 地 美国,韩国! J5 D' d' _: U' I* E- o. Q6 m; `
◎类 别 剧情
1 i8 D- U1 `* N* \: u& E  q% u◎语 言 英语
. {& H) e9 p3 z2 I1 I2 m- ~◎上映日期 2019-09-08(多伦多电影节) / 2020-04-17(美国)
; N" x' \! C; i◎IMDb评分 5.7/10 from 2474 users- s: K; \9 D* L
◎IMDb链接 https://www.imdb.com/title/tt9147456/) r' C; \" q9 a
◎豆瓣评分 5.3/10 from 454 users
+ p( t9 E2 p5 _/ p2 z( e9 b◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/30355047/
5 l; z+ _$ S8 |2 R# ?◎片 长 110分钟7 J% O4 V) S: V* g  ~& `. X
◎导 演 德雷克·多雷穆斯 Drake Doremus
3 ^$ U) Y' Y( d& }& L◎编 剧 德雷克·多雷穆斯 Drake Doremus) a7 f% d) m- z5 k" b
◎主 演 谢琳·伍德蕾 Shailene Woodley# P. P# r% a  B
   詹米·多南 Jamie Dornan1 o! U  e- M  V) Y, X3 W1 b4 T0 t
   塞巴斯蒂安·斯坦 Sebastian Stan
% O  V6 W  w. Y  g6 b4 B   马修·格雷·古柏勒 Matthew Gray Gubler: h9 y7 s5 s9 e( i
   林赛·斯隆 Lindsay Sloane
* Y2 |; @- l( m/ N% Q   沙米尔·安德森 Shamier Anderson/ C: l. ?: E3 {% \
   加勒特·科菲 Garrett Coffey& \+ t' c, X& e! k7 V6 f: n
   瑙伦·德沃芙 Noureen DeWulf% V* _+ n& q2 b) U- e  e5 [
   玛丽·费伯 Mary Faber/ A0 Y: {8 ^1 l  D0 T& ^- H" _8 R
   凯拉·塞吉维克 Kyra Sedgwick
9 d* J8 I4 ]- p   朱利安·沃克斯 Julian Works
' j( k) v9 j- x9 m5 ?& q/ S" s/ F8 M: f% T8 E  x* e
◎标 签 塞巴斯蒂安·斯坦 | SebastianStan | 美国 | 爱情 | 剧情 | 詹米·多南 | 2019 | 美国电影
' y8 u4 h7 v9 Q/ Q  L0 |! i- K4 z3 {3 R3 k
◎简 介
0 u+ P! s, f: F
' o) j; b. R. \+ o' z& h3 z0 c 影片看剧情很多雷穆斯,他也和小说家Jardine Libaire一起写剧本,聚焦伍德蕾饰演的三十多岁的女子Daphne在一年内遭遇的爱和心碎,她将以一连串事件、往想不到的方向去揭开自己人生的秘密。7 y* r% ]5 ~/ s/ S) e9 d
Video
: ~2 G! f. g+ ^) i7 V8 i8 W# rID : 1) Q; U  x! i- e: ?9 ~$ A+ j4 w/ r3 Z
Format : AVC
- y- [( T4 J! r! v( jFormat/Info : Advanced Video Codec
- [0 E. v4 F. j- d, yFormat profile : [email protected]0 Q: c, O) C3 A7 A
Format settings : CABAC / 4 Ref Frames/ |- @. X$ Q4 m. @6 O5 `
Format settings, CABAC : Yes- Z: |) B  K3 O. _6 X/ z% l2 L
Format settings, Reference frames : 4 frames
9 w( Y! E# ~) o# [8 p( _# `8 qCodec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
8 I, }" b1 X- sDuration : 1 h 50 min6 S- J9 E. `0 s8 M( `
Bit rate mode : Constant
- c/ K% @1 z/ j6 B# f3 JBit rate : 5 369 kb/s
" I5 k8 |* N1 u# _! v% xNominal bit rate : 10 000 kb/s- @7 u0 R4 O+ ]& L
Width : 1 920 pixels' X/ x, K0 G# o$ R1 A
Height : 816 pixels
3 Z& W" {. U4 L& w  m; v' g+ tDisplay aspect ratio : 2.35:14 a: e) f* a) R. Q" l
Frame rate mode : Constant6 y- A$ c% ^+ s7 D5 Z8 l
Frame rate : 23.976 (24000/1001/189150) FPS9 |) a3 K8 r# Q0 a, @. K$ u5 B2 Z% v
Color space : YUV) M+ F" a+ Q* {/ E/ @7 i, L' N+ k
Chroma subsampling : 4:2:0/ e3 ?3 a# i' `2 T
Bit depth : 8 bits
. Y( S* k  o+ M5 tScan type : Progressive
' d( D# m: [2 j7 o6 P- m8 H; ABits/(Pixel*Frame) : 0.143
0 l' F( K7 o! y" KStream size : 4.15 GiB (89%)6 @7 n0 I4 ?6 B. a( U6 T2 f
Default : Yes
( v4 G4 N3 T1 ]Forced : No8 T. F) z7 ?) x/ D( l* \+ Q
Color range : Limited0 l8 C7 V1 [) p) x4 g' K. s# t  a
Color primaries : BT.709
# z9 j+ k: K. e' g/ Z. y; \Transfer characteristics : BT.709
% h6 O; f6 f2 w, X7 R" ~4 L$ d- IMatrix coefficients : BT.7093 I8 n8 H: ]# T
, ]( A& z- B& s6 w2 ]
Audio
- A4 s8 x4 N+ m" KID : 2, v( ]$ p  |8 K8 W
Format : E-AC-3
- |( A8 S4 `! NFormat/Info : Enhanced AC-31 K# L/ c+ |! K# T4 [
Commercial name : Dolby Digital Plus% [- s5 H: l& W' c2 \
Codec ID : A_EAC3
& }, P8 g$ `: i% w% `" ODuration : 1 h 50 min0 U8 @3 M& G3 D2 t+ q& y; Q( A
Bit rate mode : Constant. `( n9 |7 A9 v
Bit rate : 640 kb/s
5 _9 Y' M5 ?1 t" i1 Y) V' t: LChannel(s) : 6 channels
& n- L1 q$ w* P) m! ]% l) FChannel layout : L R C LFE Ls Rs( g; g2 `+ y7 @8 V- Y) B5 @( L
Sampling rate : 48.0 kHz6 f! p$ g- Y. C# ~( d9 O- X
Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
7 t0 w; ^' F; ], b6 Y! q8 n5 ICompression mode : Lossy9 v' ^# y3 C" R2 N0 v0 W: `0 F
Stream size : 506 MiB (11%)
  e8 l1 J* J# [+ Y7 H9 sLanguage : English& Q, e8 X' F% ~7 C, D+ d$ o( P/ J6 R. }
Service kind : Complete Main& P# d9 R" x/ y( v2 k/ {% M/ s
Default : Yes3 y3 y6 F  z; Y3 C
Forced : No3 z$ F! B' H2 t) v% `

3 F8 i- {" F5 A- |( b' i" a- jText' p& y! {4 f  }& u. u5 U1 m4 B
ID : 3
7 s& D$ U" @/ ?0 \  a% hFormat : UTF-8
/ E. z/ Q1 B- D( \Codec ID : S_TEXT/UTF8
2 B2 w) P8 P; q, uCodec ID/Info : UTF-8 Plain Text
9 E% x- z- p( u( n4 w  jDuration : 1 h 49 min
* O- B' ?3 r- V8 b( ?; P  z5 BBit rate : 63 b/s
' i1 o4 L% @8 J/ jCount of elements : 1726
% \1 e, z2 `* Q/ _* o6 o4 r) RStream size : 50.6 KiB (0%)$ T& |4 w4 s# [- U( D) x  ^
Title : SDH
, `; ^1 g; W7 \9 i0 a8 @" i" u' vLanguage : English3 V% _' G* l( B. l! n8 i  }* z: Z
Default : No- n' o8 i8 ^5 u7 k) i
Forced : No
$ m5 ~- n1 l8 W! i/ K5 S% y1 |3 @( _; `+ Y
Menu
) V0 S! `+ [% ]9 @/ x3 H/ D0 I00:00:00.000 : en:Studio Logo" w+ q# C7 c( L. k" F4 I9 M
00:00:48.000 : en:Opening Credits
3 Y. p3 [; @; a8 |, j$ l00:00:59.000 : en:Scene 3! r. e* H( P# }
00:05:09.000 : en:Scene 4" u4 u& @; S& P6 c2 L
00:09:04.000 : en:Scene 5  S. t+ b! `6 G- q7 x
00:12:06.000 : en:Scene 6
' Z0 S! R$ u. t: b( `; Q! k& y) x/ ?00:20:31.000 : en:Scene 7
8 D+ A% D8 t$ o00:28:59.000 : en:Scene 8
' j# Q4 c# }: B* K0 k0 j0 X) f00:37:24.000 : en:Scene 9% T$ S; d+ u" [; v, }; K
00:39:54.000 : en:Scene 10/ U) Z" c" p2 J- D) M; P, c
00:45:06.000 : en:Scene 118 a, G7 ?5 p$ _: L/ R! k
00:53:19.000 : en:Scene 12) E6 G- u$ ?5 h
00:56:08.000 : en:Scene 13
- \1 n- r* G9 z9 X- I01:03:45.000 : en:Scene 142 j7 n6 {& k0 v) ^
01:12:27.000 : en:Scene 15
& m, r6 G: b$ Y6 Q01:19:56.000 : en:Scene 16
1 \1 \0 x% W! |01:27:02.000 : en:Scene 170 c* Q! Q& J- p3 r4 b7 ^
01:31:01.000 : en:Scene 18- j' p; t7 [3 Q% \
01:36:09.000 : en:Scene 19( x7 X' @& Y. F$ y% u
01:38:25.000 : en:Scene 20$ b, P/ J, Y2 J
01:45:34.000 : en:End Credits

; R+ C7 t. S6 B+ s4 j: l8 r. B' b' r) A3 J* \/ G
5 p- V/ _! ]6 r5 K# X  w9 K( U' l

結束開始. MKV.torrent

46.98 KB, 下載次數: 4

回復樓主 親!! 現在是淩晨!妳失眠啦?餓啦?通宵加班?還是想WK啦?

 分享同時學會感恩,一句感謝的話語,就是最大的支持!  歡迎交流討論
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即注册

本版積分規則

c重要聲明:本論壇是以即時上載言論的方式運作,WK論壇對所有言論的真實性、立場及版權等,不負任何法律責任。而一切言論只代表發佈者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶務必自行判斷內容之真實性。 由於本論壇受到「即時上載言論」運作方式所規限,故不能完全監察所有言論,若讀者及用戶發現有內容出現「真實性、立場及版權」等問題,請聯絡我們:[email protected]論壇有權刪除任何言論(刪除前或不會作事先警告及通知)| SiteMap[網站地圖]

發表新帖 返回頂部